VACATURE: Verenigingstaken en Algemene Ondersteuning

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter

Zijn of haar taak bestaat uit het verzorgen van;
-           het beleid en de organisatie
-           het actualiseren van de statuten, het  huishoudelijk reglement en de daarin genoemde bijlagen
-           het leiding geven aan bestuur en dagelijks bestuur
-           het onderhouden van de noodzakelijk externe contacten die een positieve bijdrage betekenen voor de vereniging

Secretaris

Zijn of haar taak bestaat uit het bijhouden van een adequate administratie, bestaande uit;
-           het behandelen van de inkomende en uitgaande  correspondentie, archivering enz.
-           het verzorgen van de verslaglegging van de bestuursvergaderingen en of overleg met derden
-           het administratief beheren van de statuten, het reglement met bijlagen
-           het bijwerken van computerbestanden welke gerelateerd zij aan zijn functie
-           het opstellen van het jaarverslag secretariaat

Penningmeester

Zijn of haar taak bestaat uit het bijhouden van een ordelijke en correcte boekhouding.
De boekhouding  bestaat uit ;
-           het verzorgen van de lopende financiën
-           het verzorgen van een adequate en vereiste boekhouding, alsmede het opstellen van de jaarstukken
-           het  zorg dragen voor het financiële beleid en de financiële middelen
-           het opstellen van een meerjarige begroting ( 5 jaar)
-           het  financieel  verslag en begroting worden tijdens de jaarlijkse algemene voorjaarsvergadering aan de leden gepresenteerd

OVERIG BESTUUR

Communicatie & Automatisering

Zijn of haar taak bestaat uit de coördinatie van en het leiding geven aan;
-           de groep publiciteit; bestaande uit: de Inslag en de website
-           de ledenadministratie
-           de geautomatiseerde schotregistratie en het vastleggen daarvan t.b.v. de schietvereniging
-           de sleuteladministratie en de toegangscontrole

Wapens & Munitie

Zijn of haar taak bestaat uit;
-           het zorg dragen voor het wapenbeheer en wapenonderhoud en is verantwoordelijk voor de technische staat en veiligheid van de
            wapens
-           het kennis nemen van de Wet Wapens en Munitie, het KNSA vademecum en het ISSF reglement
-           de verenigingsverloven, de verloven blijven beschikbaar op de vereniging, het aanmelden van deze functionarissen bij de Stichting
            Beheer Schietvereniging Driebergen-Rijssenburg
-           het samenstellen van en het leiding geven aan verlofhouders

Trainingen

Zijn of haar taak bestaat uit de coördinatie van en het leiding geven aan;
-           de basistraining en toetsing van nieuwe leden
-           de toetsing van schietkwaliteiten van leden met een schietervaring, die in het bezit zijn van een verlof; leden van andere
            verenigingen, die in bezit zijn van een verlof
-           de jeugd trainersgroep
-           de trainersgroep volwassenen
-           commissie voorlichting schietsport

Activiteiten

Zijn of haar taak bestaat uit de coördinatie van en het leiding geven aan;
-          de activiteiten commissie, waaronder vallen;
            a.            de te organiseren evenementen, Neviges, enz. Opm. hieronder vallen niet de daarbij georganiseerde wedstrijden
-          de commissie promotie activiteiten
-          de taakgroep dagelijks onderhoud, waaronder valt;
            a.           het inrichten en opruimen bij evenementen, afvoeren huisvuil, enz.

Verenigingstaken (Vacature)

Zijn of haar taak bestaat uit:
-          het handhaven van de veiligheid zoals beschreven in het veiligheidsreglement
-          het onderhoud en beheer van de website
-          het samenstellen van en het leiding geven aan;
            a.           de groep veiligheidsfunctionarissen
            b.           baliemedewerkers

Wedstrijden

Zijn of haar taak bestaat uit het leiding geven aan en de coördinatie van de wedstrijdcommissie;
-          het coördineren van verplichte interne wedstrijden, alle disciplines
-          het organiseren van externe wedstrijden
-          het opstellen van een jaarprogramma, zoals AK, DK, NK
-          het vaststellen van een noodzakelijk financieel budget
-          aansturing WOK functionarissen

Actuele onderwerpenTop 3

Waar zijn we als SV op dit moment druk mee om ingericht of geregeld te krijgen. Hierbij is hulp en inzet van al onze leden natuurlijk onmisbaar! Samen bouwen we aan de vereniging.

Missie & Visie

Binnen het bestuur werkt men hard aan een duidelijke visie en missie voor de vereniging voor nu en de toekomst.

Vrijwilligers

Organiseren van diverse vrijwilligers voor: VVF, VVH, Balie, Bardienst, Wedstrijdorganisatie, Tuinonderhoud etc.

Wedstrijden

Bij een sportvereniging horen ook wedstrijden, dus organiseren we interne competities en wedstrijden voor externen.

TOP